Privaatsuse poliitika

HRK Game või HRKdistribution OÜ (edaspidi - Ettevõte), asukohas Laki 25-411, Tallinn, 12195, Eesti, on interneti jagamisplatvorm, https://www.hrkgame.com/,mis on loodud videomängude ja tarkvara digitaalseks jagamiseks. Ettevõte pakub selliseid tooteid ja teenuseid nagu:

 1. Videomängud.
 2. HRK pood
 3. Mystery Key
 4. Komplekti tegemine
 5. Auhinnamäng
 6. Dropkey

Hoolikalt lugege meie privaatsuspoliitikat, et teada saada, millist isiklikku informatsiooni me kogume, kasutame ja hoiame, et vastata ettevõtte andmekaitse standarditele.

Me eeldame, et meie veebilehe külastajaid ja kliente on informeeritud meie andmekaitse poliitikast ja nad nõustuvad nende tingimustega.

 1. Üldine ülevaade

Ettevõte eesmärk on tagada klientide ja partnerite teadmine, kuidas nende andmeid töödeldakse ning nad mõistavad:

 • Milliseid andmeid me kogume
 • Kuidas andmeid kasutatakse
 • Kuidas oma õiguseid kasutada

 

 1. Andmete kogumine ja töötlemise eesmärk:
  1. Isiklikud andmed on igasugune informatsioon, mida saab ühendada isikuga. Andmed, mida ettevõte kogub, sõltub teenusest, mida Klient kasutab.
  2. Ettevõte kogub kontaktandmeid kliendiga suhtlemiseks. (nagu e-posti aadress)
  3. Ettevõte võib koguda ka muud olulist informatsiooni kliendiuuringu ja/või pakkumiste kohta, et mõista kliendi vajadusi ja pakkuda paremat teenust ning eriti:
 • Sisemiste andmete hoidmiseks
 • Toodete ja teenuste parandamiseks
 • Uute toodete, eriliste pakkumiste või muu informatsiooni e-posti aadressile saatmiseks, mis võiks kliendi jaoks olla huvitav ning ainult siis, kui klient on andnud selleks oma nõusoleku.
 • Turu-uuringu eesmärkidel, kui klient on andnud selleks nõusoleku.
 • Veebilehe kohandamise vastavalt klientide huvidele.
  1. Ettevõte hoiab ja töötleb ainult väga vajalikke andmeid, mida on vaja oma töökohustuste täitmiseks (andmete minimeerimine) ning isiklike andmete ligipääsu piiramine nendele, kes nende andmeid töötlevad. 
  2. Ettevõte piirab kliendi andmete töötlemist minimaalse piirini ning klient võib juhtida, milliseid andmeid tema tahab ettevõttega jagada.
  3. Isiklikke andmeid hoitakse mitte kauem kui vaja töötlemise eesmärkidel.
  4. See poliitika rakendub kõikidele andmetele, mida ettevõte tuvastatava isiku kohta hoiab.
  5. Ettevõte ei kogu erilise kategooria andmeid, mis on tundlikumad ja vajavad rohkem kaitset. 
  6. Ettevõte ei töötle ka erilisi kategooriaid, mis eriti sisaldavad geneetilist teavet, biomeetrilisi andmeid ning isiklikke andmeid seoses kriminaalkaristustega ja kuritegudega.  
 1. Subjekti juurdepääsu taotlus

                 1. Kõik HRKdistribution OÜ poolt hoitud isiklikud andmete objektide õigus on:

 • Küsida millist informatsiooni ettevõtte nende kohta hoiab ja miks
 • Küsida kuidas saada sellele ligipääsu
 • Olla informeeritud, kuidas seda uuendatuna hoida
 • Olla informeeritud, kuidas ettevõte vastab oma andmekaitse kohustustele
  1. Iga klient peab andma nõusoleku oma isiklike andmete töötlemise ning uudiskirjade ja eriliste pakkumiste saamiseks e-posti või telefoni teel.
 1. Laste isikuandmete töötlemine

 1. HRKdistribution OÜ teenused ei müü oma tooteid ja teenuseid lastele, kelle vanus on vähem kui 13 aastat.
 2. HRKdistribution OÜ enda teadmata ei kogu informatsiooni inimeste kohta, kelle vanus on vähem kui 13 aastat või need, kes teevad asju teadlikult. Ettevõte võtab lapsevanema või hooldaja nõusoleku.
 3. Kui HRKdistribution OÜ saab teada, et on kogunud Lapselt isiklikku teavet, siis ettevõte annab endast parima selliste andmete töötlemise lõpetamiseks.
 4. Kliendi andmete töötlemine vastavalt seadusele

  1. Seaduse järgimiseks kogutakse isiklikku informatsiooni ning seda kasutatakse ausalt, hoides seda turvaliselt ja avaldamata.
  2. Isiklikke andmeid kogutakse kindlatel, siiratel ja legaalsetel eesmärkidel ning seda ei töödelda viisil, mis pole sobilik nende eesmärkidega; edaspidine töötlemine arhiivilistel eesmärkidel avaliku huvi, teadusliku või ajaloolise uuringu eesmärkidel või statistilistel eesmärkidel ei peeta algsete eesmärkidega mitte sobivaks;
  3. Adekvaatne, relevantne ja piiratud, mis on seoses töötlemise eesmärkidega;
  4.  Täpne kus vaja, uuendatud; tuleb teha iga mõistlik samm, et tagada, et ebatäpsed isikuandmed, seoses töötlemise eesmärkidega, kustutatakse või parandatakse viivituseta;
  5.  Hoitakse viisil, mis lubab andmeobjektide tuvastamist mitte kauem kui isikuandmete töötlemise eesmärkide jaoks on vajalik; isikuandmeid võib hoida pikema aja vältel, kui andmeid töödeldakse ainult avaliku huvi, teadusliku või ajaloolise uuringu eesmärkide või statistilistel eesmärkidel arhiveerimiseks, mis sõltub õige tehnilise ja organisatsiooniliste meetmete implementeerimiseks, mida nõuab GDPR, et kaitsta isikute õiguseid ja vabaudis; ja
  6. Töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete piisava turvalisuse, kaasa arvatud volitamata või ebaseadusliku töötlemise kaitsmise ning juhusliku kao, hävituse või kahjustuse eest, kasutades õigeid tehnilisi või organisatsioonilisi meetmeid.
  7. Ettevõte mõistab oma vastutust kaitsta isiku huve.
  8. Ettevõte on kontrollinud, et töötlemine on vajalik ning pole muud pealetükkivat viisi, et saada sama tulemust.
  9. Ettevõte kasutab ainult isikuandmeid viisil, mida oodatakse, kui meil ei ole just väga head põhjust.
  10. Ettevõte ei kasuta inimeste andmeid viisidel, mida võib pidada pealetükkivaks või mis võivad teha neile kahju, kui just mitte heal põhjusel.
  11. Kui ettevõte töötleb laste andmeid, siis hoolitseme eriti selle eest, et kaitseksime nende huve.
  12. Ettevõte on võtnud kasutusele turvameetmed, et vähendada mõju kus võimalik.
  13. Ettevõte on võtnud kasutusele meetme, et saaks pakkumistest keelduda.
  14. Andmekogu

 1. Kogutud andmed asuvad ettevõtte alamprotsessorite andmekogudes vastavalt paragrahv 5-le. Igale positsioonile on meil detailsemad juhendid.

Küsimusi andmekogude turvalisuse kohta saab suunata IT haldurile või alamprotsessoritele. Me oleme pühendunud tagama, et teie informatsioon on turvaline. Volitamata ligipääsu või avaldamise ärahoidmiseks oleme me paika pannud sobilikud füüsilied, elektroonilised ja juhtimisprotseduurid, et turvata ja kaitsta informatsiooni, mida me internetis kogume.

 1. Andmete kasutamine

  1. Ettevõtte suurim väärtus on kliendi rahulolu. Ettevõte kogub ja hoiab klientide andmeid, et kliente paremini teenindada.
  2. Ettevõte peab koguma ja kasutama kindlat informatsiooni isiku kohta. Need võivad sisaldada kliente, edasimüüjaid, ärilepinguid, töötajaid ja teisi inimesi, kellega organisatsioonil on suhe või kellega on vaja ühendust võtta.
  3. Isikuandmeid ei tohi kunagi edastada väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda. Kui tekib andmeleke väljaspool EL-i, siis poliitikast ja töötlemisest teavitatakse EL-i välist protsessorit.
  4. Ettevõtte andmekaitsepoliitika tagab:
  5. Andmesubjektil on õigused
   1. Õigus olla informeeritud. Klientidel on õigus olla informeeritud nende isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta.
   2. Ligipääsu õigus:
 • Vastab andmekaitseseadusele ja järgib häid tavasid
 • Kaitseb meeskonna, partnerite ja klientide õiguseid
 • On avatud, kuidas hoitakse ja töödeldakse isikuandmeid
 • Kaitseb ennast andmelekke riskide eest
  1. Me ei avalda kasutajatele ettevõtete, organisatsioonide ja isikute andmeid, mis pole seotud HRKdistribution OÜ-ga. 
 1. Kliendi õigused andmetöötlusele

 1. Andmesubjektil on õigused
  1. Õigus olla informeeritud. Klientidel on õigus olla informeeritud nende isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta.
  2. Ligipääsu õigus:
 • kinnitus, et nende andmeid töödeldakse; 
 • ligipääs oma isikuandmetele; ja
 • ülejäänud kaasnevale informatsioonile - see suuresti vastab informatsioonile, mida edastatakse privaatsusteavituses. 

Informatsiooni tuleb anda ilma viivituseta ning hiljemalt üks kuu pärast kättesaamist.

  1. Parandamise õigus on õigus klientidele, kes soovivad valesid isikuandmeid õigeks parandada või täita kui see on poolik. Klient võib teha parandamise päringu verbaalselt või kirjalikult. Ettevõttel on üks kalendrikuu, et päringule vastata.
  2. Kustutamise õigus on õigus klientidele, kes tahavad isikuandmeid kustutada. Kliendid võivad teha kustutamise päringu verbaalselt või kirjalikult. Ettevõttel on üks kuu, et päringule vastata.
  3. Õigus piirata töötlemist; Isikutel on õigus soovida oma isikuandmete piiramist või summutamist. Kui töötlemine on piiratud, siis teil on õigus hoiustada isikuandmeid, aga mitte neid kasutada. Isik võib teha piiramise päringu verbaalselt või kirjalikult. Teil on üks kalendrikuu, et päringule vastata.
  4. Õigus andmete ülekantavusele lubab Klientidel saada ja uuesti kasutada oma isikuandmeid oma eesmärkidel läbi erinevate teenuste. See laseb neil liigutada, kopeerida või edastada isikuandmeid lihtsalt ühest IT-keskkonnast teise, turvalise viisil, ilma kasutamist takistamata.
  5. Õigus keelduda töötlemisest, põhinedes õiguslikel huvidel või ülesande tegevusest avaliku huvi/ametliku autoriteedi kasutamise (kaasa arvatud profiilide tegemine); otseturundus (kaasa arvatud profiilide tegemine; ja töötlemine teaduslikel/ajaloolise uuringu ja statistilistel eesmärkidel.
  6. Õigused, mis on seotud automaatse otsuse tegemise ja profiilide koostamisega.

 1. Kuidas me küpsiseid kasutame
  1. Küpsis on väike fail, mis küsib luba, et paigutada ennast teie arvuti kõvakettale. Kui te nõustute, siis fail lisatakse ja küpsis aitab analüüsida veebiliiklust või annab teile teada, millal te külastate kindlat veebilehte. Küpsised lubavad veebirakendustel vastata teile kui isikule. Veebirakendus võib muuta oma tegevusi vastavalt teie vajadustele, meeldivustele ja ebameeldivustele, kogudes ja jättes meelde informatsiooni teie eelistuste kohta.
  2. Me kasutame liikluse logi küpsiseid, et tuvastada milliseid lehti kasutatakse. See aitab meil analüüsida andmeid veebiliikluse kohta ja parandada meie veebilehte, et muuta seda vastavalt kliendi vajadustele. Me kasutame ainult seda informatsiooni statistilistel analüüsivatel eesmärkidel ning siis kustutatakse andmed meie süsteemist.
  3. Üleüldiselt aitavad küpsised pakkuda teile paremat veebilehte, lubades meil jälgida, millised lehed on teie arust kasulikud ja millised mitte. Küpsis ei anna mingit ligipääsu teie arvutile ega teie informatsioonile, peale andmete, mida soovite meiega jagada. Te võite valida küpsiste lubamise või keelamise. Paljud veebilehitsejad lubavad küpsised automaatselt, aga tavaliselt saate te muuta oma lehitseja seadeid, et see keelaks küpsiseid. See võib ära hoida veebilehe täieliku kasutamise.

 

 1. Riskid

Privaatsuspoliitika aitab kaitsta HRKdistribution OÜ kliente mõne väga reaalse andmeturvalisuse riski eest. Ettevõte arvestab asju nagu riskianalüüs, organisatsiooni poliitikad ja füüsilised ning tehnilised meetmed.

 1. Kontakt ja informatsioon

  1. Tähtsad kontaktid HRKdistribution OÜ andmekaitsele:
   1. HRKdistribution OÜ-ga võib ühendust võtta e-posti teel [email protected] ja telefoni teel +372 54575725
   2. HRKdistribution OÜ andmekaitsetöötaja, kellega võib ühendust võtta e-posti teel [email protected]

 

12. Google reCAPTCHA

Me kasutame oma veebilehel Google reCAPTCHAt. Google kogub turvapõhjustel informatsiooni oma kasutajate kohta.
reCAPTCHA poolt kogutud informatsiooni hoitakse vastavalt Google privaatsuspoliitikale

 

 

HRK Game või HRKdistribution OÜ (edaspidi - Ettevõte), asukohas Laki 25-411, Tallinn, 12195, Eesti, on interneti jagamisplatvorm, https://www.hrkgame.com/,mis on loodud videomängude ja tarkvara digitaalseks jagamiseks. Ettevõte pakub selliseid tooteid ja teenuseid nagu:

 1. Videomängud.
 2. HRK pood
 3. Mystery Key
 4. Komplekti tegemine
 5. Auhinnamäng
 6. Dropkey

Hoolikalt lugege meie privaatsuspoliitikat, et teada saada, millist isiklikku informatsiooni me kogume, kasutame ja hoiame, et vastata ettevõtte andmekaitse standarditele.

Me eeldame, et meie veebilehe külastajaid ja kliente on informeeritud meie andmekaitse poliitikast ja nad nõustuvad nende tingimustega.

 1. Üldine ülevaade

Ettevõte eesmärk on tagada klientide ja partnerite teadmine, kuidas nende andmeid töödeldakse ning nad mõistavad:

 • Milliseid andmeid me kogume
 • Kuidas andmeid kasutatakse
 • Kuidas oma õiguseid kasutada

 

 1. Andmete kogumine ja töötlemise eesmärk:
  1. Isiklikud andmed on igasugune informatsioon, mida saab ühendada isikuga. Andmed, mida ettevõte kogub, sõltub teenusest, mida Klient kasutab.
  2. Ettevõte kogub kontaktandmeid kliendiga suhtlemiseks. (nagu e-posti aadress)
  3. Ettevõte võib koguda ka muud olulist informatsiooni kliendiuuringu ja/või pakkumiste kohta, et mõista kliendi vajadusi ja pakkuda paremat teenust ning eriti:
 • Sisemiste andmete hoidmiseks
 • Toodete ja teenuste parandamiseks
 • Uute toodete, eriliste pakkumiste või muu informatsiooni e-posti aadressile saatmiseks, mis võiks kliendi jaoks olla huvitav ning ainult siis, kui klient on andnud selleks oma nõusoleku.
 • Turu-uuringu eesmärkidel, kui klient on andnud selleks nõusoleku.
 • Veebilehe kohandamise vastavalt klientide huvidele.
  1. Ettevõte hoiab ja töötleb ainult väga vajalikke andmeid, mida on vaja oma töökohustuste täitmiseks (andmete minimeerimine) ning isiklike andmete ligipääsu piiramine nendele, kes nende andmeid töötlevad. 
  2. Ettevõte piirab kliendi andmete töötlemist minimaalse piirini ning klient võib juhtida, milliseid andmeid tema tahab ettevõttega jagada.
  3. Isiklikke andmeid hoitakse mitte kauem kui vaja töötlemise eesmärkidel.
  4. See poliitika rakendub kõikidele andmetele, mida ettevõte tuvastatava isiku kohta hoiab.
  5. Ettevõte ei kogu erilise kategooria andmeid, mis on tundlikumad ja vajavad rohkem kaitset. 
  6. Ettevõte ei töötle ka erilisi kategooriaid, mis eriti sisaldavad geneetilist teavet, biomeetrilisi andmeid ning isiklikke andmeid seoses kriminaalkaristustega ja kuritegudega.  
 1. Objekti juurdepääsu taotlus

4.    Kõik HRKdistribution OÜ poolt hoitud isiklikud andmete objektide õigus on:

 • Küsida millist informatsiooni ettevõtte nende kohta hoiab ja miks
 • Küsida kuidas saada sellele ligipääsu
 • Olla informeeritud, kuidas seda uuendatuna hoida
 • Olla informeeritud, kuidas ettevõte vastab oma andmekaitse kohustustele
  1. Iga klient peab andma nõusoleku oma isiklike andmete töötlemise ning uudiskirjade ja eriliste pakkumiste saamiseks e-posti või telefoni teel.
 1. Laste isiklike andmete töötlemine

2.    HRKdistribution OÜ teenused ei müü oma tooteid ja teenuseid lastele, kelle vanus on vähem kui 13 aastat.

3.    HRKdistribution OÜ enda teadmata ei kogu informatsiooni inimeste kohta, kelle vanus on vähem kui 13 aastat või need, kes teevad asju teadlikult. Ettevõte võtab lapsevanema või hooldaja nõusoleku.

4.    Kui HRKdistribution OÜ saab teada, et on kogunud Lapselt isiklikku teavet, siis ettevõte annab endast parima selliste andmete töötlemise lõpetamiseks.

4.              Kliendi andmete töötlemine vastavalt seadusele

0.    Seaduse järgimiseks kogutakse isiklikku informatsiooni ning seda kasutatakse ausalt, hoides seda turvaliselt ja avaldamata.

1.    Isiklikke andmeid kogutakse kindlatel, siiratel ja legaalsetel eesmärkidel ning seda ei töödelda viisil, mis pole sobilik nende eesmärkidega; edaspidine töötlemine arhiivilistel eesmärkidel avaliku huvi, teadusliku või ajaloolise uuringu eesmärkidel või statistilistel eesmärkidel ei peeta algsete eesmärkidega mitte sobivaks;

2.    Adekvaatne, relevantne ja piiratud, mis on seoses töötlemise eesmärkidega;

3.     Täpne kus vaja, uuendatud; tuleb teha iga mõistlik samm, et tagada, et ebatäpsed isikuandmed, seoses töötlemise eesmärkidega, kustutatakse või parandatakse viivituseta;

4.     Hoitakse viisil, mis lubab andmeobjektide tuvastamist mitte kauem kui isikuandmete töötlemise eesmärkide jaoks on vajalik; isikuandmeid võib hoida pikema aja vältel, kui andmeid töödeldakse ainult avaliku huvi, teadusliku või ajaloolise uuringu eesmärkide või statistilistel eesmärkidel arhiveerimiseks, mis sõltub õige tehnilise ja organisatsiooniliste meetmete implementeerimiseks, mida nõuab GDPR, et kaitsta isikute õiguseid ja vabaudis; ja

5.    Töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete piisava turvalisuse, kaasa arvatud volitamata või ebaseadusliku töötlemise kaitsmise ning juhusliku kao, hävituse või kahjustuse eest, kasutades õigeid tehnilisi või organisatsioonilisi meetmeid.

6.    Ettevõte mõistab oma vastutust kaitsta isiku huve.

7.    Ettevõte on kontrollinud, et töötlemine on vajalik ning pole muud pealetükkivat viisi, et saada sama tulemust.

8.    Ettevõte kasutab ainult isikuandmeid viisil, mida oodatakse, kui meil ei ole just väga head põhjust.

9.    Ettevõte ei kasuta inimeste andmeid viisidel, mida võib pidada pealetükkivaks või mis võivad teha neile kahju, kui just mitte heal põhjusel.

10.  Kui ettevõte töötleb laste andmeid, siis hoolitseme eriti selle eest, et kaitseksime nende huve.

11.  Ettevõte on võtnud kasutusele turvameetmed, et vähendada mõju kus võimalik.

12.  Ettevõte on võtnud kasutusele meetme, et saaks pakkumistest keelduda.

5.              Andmekogu

 1. Kogutud andmed asuvad ettevõtte alamprotsessorite andmekogudes vastavalt paragrahv 5-le. Igale positsioonile on meil detailsemad juhendid.

Küsimusi andmekogude turvalisuse kohta saab suunata IT haldurile või alamprotsessoritele. Me oleme pühendunud tagama, et teie informatsioon on turvaline. Volitamata ligipääsu või avaldamise ärahoidmiseks oleme me paika pannud sobilikud füüsilied, elektroonilised ja juhtimisprotseduurid, et turvata ja kaitsta informatsiooni, mida me internetis kogume.

7.              Andmete kasutamine.

1.    Ettevõtte suurim väärtus on kliendi rahulolu. Ettevõte kogub ja hoiab klientide andmeid, et kliente paremini teenindada.

2.    Ettevõte peab koguma ja kasutama kindlat informatsiooni isiku kohta. Need võivad sisaldada kliente, edasimüüjaid, ärilepinguid, töötajaid ja teisi inimesi, kellega organisatsioonil on suhe või kellega on vaja ühendust võtta.

3.    Isikuandmeid ei tohi kunagi edastada väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda. Kui tekib andmeleke väljaspool EL-i, siis poliitikast ja töötlemisest teavitatakse EL-i välist protsessorit.

4.    Ettevõtte andmekaitsepoliitika tagab:

 • Vastab andmekaitseseadusele ja järgib häid tavasid
 • Kaitseb meeskonna, partnerite ja klientide õiguseid
 • On avatud, kuidas hoitakse ja töödeldakse isikuandmeid
 • Kaitseb ennast andmelekke riskide eest
  1. Me ei avalda kasutajatele ettevõtete, organisatsioonide ja isikute andmeid, mis pole seotud HRKdistribution OÜ-ga. 
 1. Kliendi õigused andmetöötlemisele

5.    Andmesubjektil on õigused

1.    Õigus olla informeeritud. Klientidel on õigus olla informeeritud nende isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta.

2.    Ligipääsu õigus:

 • kinnitus, et nende andmeid töödeldakse; 
 • ligipääs oma isikuandmetele; ja
 • ülejäänud kaasnevale informatsioonile - see suuresti vastab informatsioonile, mida edastatakse privaatsusteavituses. 

Informatsiooni tuleb anda ilma viivituseta ning hiljemalt üks kuu pärast kättesaamist.

  1. Parandamise õigus on õigus klientidele, kes soovivad valesid isikuandmeid õigeks parandada või täita kui see on poolik. Klient võib teha parandamise päringu verbaalselt või kirjalikult. Ettevõttel on üks kalendrikuu, et päringule vastata.
  2. Kustutamise õigus on õigus klientidele, kes tahavad isikuandmeid kustutada. Kliendid võivad teha kustutamise päringu verbaalselt või kirjalikult. Ettevõttel on üks kuu, et päringule vastata.
  3. Õigus piirata töötlemist; Isikutel on õigus soovida oma isikuandmete piiramist või summutamist. Kui töötlemine on piiratud, siis teil on õigus hoiustada isikuandmeid, aga mitte neid kasutada. Isik võib teha piiramise päringu verbaalselt või kirjalikult. Teil on üks kalendrikuu, et päringule vastata.
  4. Õigus andmete ülekantavusele lubab Klientidel saada ja uuesti kasutada oma isikuandmeid oma eesmärkidel läbi erinevate teenuste. See laseb neil liigutada, kopeerida või edastada isikuandmeid lihtsalt ühest IT-keskkonnast teise, turvalise viisil, ilma kasutamist takistamata.
  5. Õigus keelduda töötlemisest, põhinedes õiguslikel huvidel või ülesande tegevusest avaliku huvi/ametliku autoriteedi kasutamise (kaasa arvatud profiilide tegemine); otseturundus (kaasa arvatud profiilide tegemine; ja töötlemine teaduslikel/ajaloolise uuringu ja statistilistel eesmärkidel.
  6. Õigused, mis on seotud automaatse otsuse tegemise ja profiilide koostamisega.
 1. Kuidas me küpsiseid kasutame
  1. Küpsis on väike fail, mis küsib luba, et paigutada ennast teie arvuti kõvakettale. Kui te nõustute, siis fail lisatakse ja küpsis aitab analüüsida veebiliiklust või annab teile teada, millal te külastate kindlat veebilehte. Küpsised lubavad veebirakendustel vastata teile kui isikule. Veebirakendus võib muuta oma tegevusi vastavalt teie vajadustele, meeldivustele ja ebameeldivustele, kogudes ja jättes meelde informatsiooni teie eelistuste kohta.
  2. Me kasutame liikluse logi küpsiseid, et tuvastada milliseid lehti kasutatakse. See aitab meil analüüsida andmeid veebiliikluse kohta ja parandada meie veebilehte, et muuta seda vastavalt kliendi vajadustele. Me kasutame ainult seda informatsiooni statistilistel analüüsivatel eesmärkidel ning siis kustutatakse andmed meie süsteemist.
  3. Üleüldiselt aitavad küpsised pakkuda teile paremat veebilehte, lubades meil jälgida, millised lehed on teie arust kasulikud ja millised mitte. Küpsis ei anna mingit ligipääsu teie arvutile ega teie informatsioonile, peale andmete, mida soovite meiega jagada. Te võite valida küpsiste lubamise või keelamise. Paljud veebilehitsejad lubavad küpsised automaatselt, aga tavaliselt saate te muuta oma lehitseja seadeid, et see keelaks küpsiseid. See võib ära hoida veebilehe täieliku kasutamise.

 

10.       Riskid

Privaatsuspoliitika aitab kaitsta HRKdistribution OÜ kliente mõne väga reaalse andmeturvalisuse riski eest. Ettevõte arvestab asju nagu riskianalüüs, organisatsiooni poliitikad ja füüsilised ning tehnilised meetmed.

11.       Kontakt ja informatsioon

1.    Tähtsad kontaktid HRKdistribution OÜ andmekaitsele:

1.    HRKdistribution OÜ-ga võib ühendust võtta e-posti teel [email protected] ja telefoni teel +372 54575725

2.    HRKdistribution OÜ andmekaitsetöötaja, kellega võib ühendust võtta e-posti teel [email protected]

 

12. Google reCAPTCHA

Me kasutame oma veebilehel Google reCAPTCHAt. Google kogub turvapõhjustel informatsiooni oma kasutajate kohta.
reCAPTCHA poolt kogutud informatsiooni hoitakse vastavalt
Google privaatsuspoliitikale